តំបន់ប្រត្តិបតិការណ៍
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
ពត៍មានសំរាប់ទំនាក់ទំនង
អាស័យដ្ឋាន
អាគារលេខ C1 & C2, ផ្លូវ ២៨៩​ កែង ៥១៦,សង្កាត់ បឹងកក់១ ខណ្ខ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ទូរស័ព្ទ
(៨៥៥)២៣ ៩០០៧៩៩ / ៩០០៨៩៩
សារអេឡិចត្រូនិច
info@apf-mfi.com
គេហទំព័រ
www.apf-mfi.com
ទីតាំងលើផែនទី


View Asian Pacific Fince PLC in a larger map