តំបន់ប្រត្តិបតិការណ៍
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
កម្ចីទិញផ្ទះ

ផ្ទះគឺជាជំរកដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។ ប្រាក់កម្ចីនេះត្រូវបានផ្តល់អោយអ្នកដែលមានបំណង់ចង់ទិញផ្ទះ រឺ សាងសង់ផ្ទះតាមតម្រូវការរបស់។អត្ថប្រយោជន៍

១.​ ការអនុម័តលឿន នឹង មានភាពងាយស្រួល
២. អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
៣. រយៈពេលអនុគ្រោះសមរម្យ
៤. ភាពងាយស្រួលក្នុងការសងត្រឡប់ជាមួយបណ្តាញសាខាជាច្រើន

លក្ខខណ្ឌ

1.​ អាយុ ចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ
​២. មានអាស័យដ្ឋានរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួន
៣. មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ
៤. មានអាជីវកម្មស្របច្បាប់ដែលផ្តល់ប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់
៥. មានសមត្ថភាពសងត្រឡប់ នឹងមាន​ដើមទុនផ្ទាល់យ៉ាងតិច ៣០%​នៃតម្លៃផ្ទះ

ឯកសារ

១.​ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ, លិខិតឆ្លងដែន ឬ សៀវភៅគ្រួសារ
២. ឯកសារផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូល ចំណាយរបស់គ្រួសារ ឬ អាជីវកម្ម

របៀបនៃការដាក់ពាក្យ

អញ្ជើញទៅកាន់សាខាដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬ  ទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ
០២៣​ ៩០០​ ៨៩៩ / ៩០០​ ៧៩៩