តំបន់ប្រត្តិបតិការណ៍
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
កម្ចីទិញរថយន្ត

លោកអ្នកអាចទទួលបានរថយន្តថ្មីដូចក្តីស្រមៃ។
ជាមួយនឹងការបង់រំលោះរយៈពេលយូរ។

អត្ថប្រយោជន៍

១.​ ការអនុម័តលឿន និង មានភាពងាយស្រួល
២. អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
៣. រយៈពេលអនុគ្រោះសមរម្យ
៤. ទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ ៦០% នៃតម្លៃរថយន្ត
៥. ភាពងាយស្រួលក្នុងការសងត្រឡប់ជាមួយបណ្តាញសាខាជាច្រើន


លក្ខខណ្ឌ

១.​ អាយុ ចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ
២. មានអាស័យដ្ឋានរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួន
៣. មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ
៤. មានអាជីវកម្មស្របដែលផ្តល់នូវប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់
៥. មានសមត្ថភាពសងត្រឡប់ នឹងមាន​ដើមទុនផ្ទាល់យ៉ាងតិច ៤០%​នៃតម្លៃ       រថ​យន្ត

ឯកសារ

១.​ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ, លិខិតឆ្លងដែន ឬ សៀវភៅគ្រួសារ
២. ឯកសារផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូល ចំណាយរបស់គ្រួសារ ឬ អាជីវកម្ម

របៀបនៃការដាក់ពាក្យ

អញ្ជើញទៅកាន់សាខាដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬ ទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ
០២៣​ ៩០០​ ៨៩៩ / ៩០០​ ៧៩៩​