តំបន់ប្រត្តិបតិការណ៍
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
កម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុត
អេស៊ា ផេស៊ីហ្វិក ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី​(អេ ភី អេហ្វ) ផ្តល់ជូនលោកអ្នកជាប្រាក់កម្ចីលក្ខណៈបុគ្គលសម្រាប់ការ
ពង្រីកអាជីវកម្មអត្ថប្រយោជន៍

១.​ ការអនុម័តលឿន និង មានភាពងាយស្រួល
២. អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
៣. រយៈពេលអនុគ្រោះសមរម្យ
៤. អាចធ្វើការកែប្រែនូវរយៈពេល​ និង​ ការសងត្រឡប់
៥. ការលោះប្លង់ជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាប
៦. ភាពងាយស្រួលក្នុងការសងត្រឡប់ជាមួយបណ្តាញសាខាជាច្រើន

លក្ខខណ្ឌ


១.​ អាយុ ចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ
២. មានអាស័យដ្ឋានរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួន
៣. មានអាជីវកម្មស្របច្បាប់ដែលផ្តល់នូវប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់
៤. មានសមត្ថភាពសងត្រឡប់


ឯកសារ

១.​ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ, លិខិតឆ្លងដែន ឬ សៀវភៅគ្រួសារ
២. ឯកសារទ្រព្យបញ្ចាំ
៣. ឯកសារផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូល ចំណាយរបស់គ្រួសារ ឬ អាជីវកម្ម


របៀបនៃការដាក់ពាក្យ

អញ្ជើញទៅកាន់សាខាដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬ​ ទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ
០២៣​ ៩០០​ ៨៩៩ / ៩០០​ ៧៩៩