តំបន់ប្រត្តិបតិការណ៍
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
ផលិតផលនឹងសេវាកម្ម
កម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុត
អេស៊ា ផេស៊ីហ្វិក ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី​(អេ ភី អេហ្វ) ផ្តល់ជូនលោកអ្នកជាប្រាក់កម្ចីលក្ខណៈបុគ្គលសម្រាប់ការ
ពង្រីកអាជីវកម្ម

ពត៌មានបន្ថែម
កម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច
អេស៊ា ផេស៊ីហ្វិក ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី (អេ ភី អេហ្វ) តែងតែផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលណាដែលចង់ពង្រីកនូវសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់សេវាកម្ម, ពាណិជ្ជកម្ម, ដំណើរការផលិត​និង​ទំនិញផ្សេងៗទៀត។
ពត៌មានបន្ថែម
កម្ចីទិញផ្ទះ
ផ្ទះគឺជាជំរកដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។ ប្រាក់កម្ចីនេះត្រូវបានផ្តល់អោយអ្នកដែលមានបំណង់ចង់ទិញផ្ទះ រឺ សាងសង់ផ្ទះតាមតម្រូវការរបស់។
ពត៌មានបន្ថែម
កម្ចីទិញរថយន្ត
លោកអ្នកអាចទទួលបានរថយន្តថ្មីដូចក្តីស្រមៃ។
ជាមួយនឹងការបង់រំលោះរយៈពេលយូរ។

ពត៌មានបន្ថែម
កម្ចីទិញម៉ូតូ
ធ្វើអោយការសិក្សា អាជីវកម្មងាយស្រួល នឹង ជោគជ័យ​ ជាមួយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលផ្តល់នូវប្រាក់កម្ចីតាមរយៈ អេ ភី អេហ្វ
ពត៌មានបន្ថែម